English

Kalite Yönetim Sistem Danışmanlığı

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu sistemin amacı; gıda üretimi yapan kuruluşların tüketicilere güvenilir gıda ürünleri sunmasını sağlamayı etkin hale getirmektir. Böylelikle, hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında belirli normlara uygunluğu sağlayarak uygun ve güvenilir gıdaların üretilmesi sağlanacaktır.

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi' nin kuruluşunuzda sağlayacağı faydalardan bazıları;

 • Temizlik ve hijyen şartlarının sağlanması,
 • Gıda zincirinin bütün aşamalarında güvenlik garantisi,
 • Gıda güvenliği konusunda tehlikeye teminat verir,
 • Resmi ihalelerde ön şart yeterliliğini sağlayarak pazarda rekabet şansını arttırır,
 • Çalışanlarda temizlik ve hijyen bilincinin yerleşmesini sağlar,
 • Uluslar arası pazarlarda satış imkânı sağlar,
 • Organizasyonun düzenlenmesiyle bütün çalışanların görev yetki ve sorumlulukları belirlenerek çalışanların performansı, motivasyonu ve rahat bir çalışma ortamına sahip olmaları sağlanır,
 • Üst yönetime kolay bir yönetim şekli sağlar,
 • Zamandan tasarruf sağlar,
 • Kalite maliyetlerini düşürür,
 • Çalışanların verimliliğin arttırılmasını sağlar,
 • Hatalı ürün miktarının azaltılmasını sağlar,
 • Kaynakların (insan, zaman, makine, malzeme, sermaye, vb.) optimum kullanımını sağlar,
 • Üretimde ve kârda artış sağlar,
 • Pazarda rekabet şansını arttırır,
 • Üretim planlama ile zamanında teslimi kolaylaştırır.

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı kapsamında kuruluşunuzda uygulanacak faaliyetler;

 • Mevcut Durum Analizi

  Bu aşamada kuruluş yöneticileri ve çalışanlarıyla karşılıklı görüşme yapılacaktır. Kuruluşun bütün personelini kapsayan Görev Tanımları' nın hazırlanmasına imkân verecek personelin nitelikleri ile tespit edilen göreve uygunluk dereceleri araştırılıp kalite ile ilgili olanları da kapsayan görev, yetki ve sorumluluklar belirlenecektir. Bu çalışma esnasında ilgili tüm tarafların görüşleri alınacaktır.

 • Organizasyonun Düzenlenmesi ve Gıda Güvenliği Ekip Lideri' nin Tespiti

  Bu aşamada kuruluş içinde görev alacak Gıda Güvenliği Ekibi oluşturulacak, Ekip Lideri tespit edilecek ve üst yöneticilerle yapılacak toplantı neticesinde, kuruluş için en uygun olan ve belgelendirme aşamasına kadar geçerli olacak Organizasyon Şeması hazırlanarak onaylanacaktır.

 • Gıda Güvenliği İle İlgili Görev, Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi

  Bu aşamada Organizasyon Şeması' nda belirlenen kuruluş üst yönetiminden al birim çalışanlarına kadar bütün personeli kapsayan Görev Tanımları hazırlanacaktır. Personelin nitelikleri ile tespit edilen göreve uygunluk dereceleri araştırılıp gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili olanları da kapsayan nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, vekâlet sistemleri gibi değerler belirlenecektir. Bu çalışma esnasında ilgili tüm tarafların görüşleri alınacaktır.

 • Kuruluş Gıda Güvenliği Politikasının ve Hedeflerinin Tespiti, Yayınlanması ve Duyurulması

  Çalışanların da görüşleri alınarak üst yönetim ile beraber kuruluşa ait GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI ve HEDEFLERİ belirlenecektir. Hedeflerin mümkün olduğunca kuruluşun tamamını kapsaması ve birimlere yönelik olması sağlanacaktır. Gıda Güvenliği Politikası ve Hedefleri kuruluş birimlerinde yayınlanacak, duyuru ve eğitimlerle anlaşılması sağlanacak, iç tetkiklerle de uygulanırlığı ve sürekliliği tespit edilecektir. Hedeflerin aylık takibi yapılarak raporlar aracılığı ile üst yönetime sunulması sağlanacaktır.

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi İle İlgili Olarak;

  • Acil durumlara hazırlık ve karşılık verme sisteminin kurulması,
  • Ön Gereksinim Programları' nın belirlenmesi ve uygulanması,
  • Hammadde ve son ürün özelliklerinin ayrıntılı tariflerinin yapılması,
  • Ürünlerin tüketici gruplarının belirlenmesi,
  • Akış diyagramının oluşturulması ve akış diyagramının kuruluşta teyit edilmesi,
  • Her üretim basamağı ile ilgili potansiyel tehlikelerin belirlenmesi,
  • Belirlenen tehlikeler için kontrol tedbirlerinin sınıflandırılması (Operasyonel OGP ve HACCP Planları),
  • Tehlikelerin kontrol altına alınmasını sağlayacak tedbirleri değerlendirmek,
  • Kritik Kontrol Noktaları' nı (KNN) belirlemek,
  • Her KNN için limitleri belirleyip bir izleme sistemi oluşturmak,
  • Doğrulama Planlaması' nın yapılması,
  • İzlenebilirlik sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.


 • Prosedür ve Talimatların Belirlenmesi ve Hazırlanması

  Kuruluşta yayınlanacak olan gıda ile ilgili prosedürler ve bu prosedürlerin sorumluları belirlenecek ve prosedür oluşturma için gerekli dokümantasyon eğitimi verilecektir. Prosedür sorumluları tarafından hazırlanan taslaklar kontrol edilerek onaylatılarak kuruluşun ilgili birimlerine dağıtılacaktır. Prosedürlere bağlı talimatlar belirlenecek ve görev dağılımı sonrası taslaklar kontrol edilip onaylatılarak yine kuruluşun ilgili birimlerine dağıtılacaktır. Gıda ile ilgili prosedür ve talimatların yayınlanarak yürürlüğe konmasından sonra takibi yapılarak gerekli değişiklikler gerçekleştirilecektir.

 • El Kitabı' nın Hazırlanması

  Dokümante edilen prosedürlere göre kuruluşa ait bir El Kitabı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

 • Destek Dokümanların Hazırlanması

  El Kitabı, Prosedür ve Talimatlar' a destek olacak çizelge, form, tablo, şema, operasyonel ön gereksinim programı, HACCP planları vs. gibi dokümanlar birim sorumluları ile birlikte hazırlanacaktır.

 • Gıda İle İlgili Kayıtların Tutulması

  Kuruluşta yer alan birimlerde tutulan kayıtlar ve veriler toplanarak analiz edilecek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılacaktır.

 • Hizmet Teklifi' nde Belirlenen Eğitim Programında Yer Alan Eğitimlerin Verilmesi

  Hizmet Teklifi' den kuruluş yöneticileri ile belirlenen eğitim programında yer alan eğitimler kuruluşun tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde planlanmış olup, kuruluş yerinde ve kuruluşa özel olarak verilecektir.

 • Ölçme, Analiz ve İyileştirme

  Kuruluş içinde kurularak uygulamaya geçilen gıda güvenliği sisteminden toplanan veriler analiz edilerek, verimlilik artışı ve sürekli iyileştirme amaçlı olarak kullanılacaktır. Müşteri ve çalışan memnuniyeti anketleri yapılacak, sonuçları analiz edilecek ve yeni hedefler konarak iyileştirilmeleri sağlanacaktır.

 • İç Denetim ve Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi

  Kuruluşun tüm birimleri iç denetim usullerine göre tetkik edilecek ve eksiklikler tespit edildikten sonra takip tetkikleri ile bunların giderilip giderilmediği kontrol edilecektir.

 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

  İç denetim ve takip denetimleri sonucunda ve / veya genel faaliyetler esnasında karşılaşılan olumsuz durumları giderecek düzeltici ve önleyici faaliyetler tespit edilerek sisteme işlerlik kazandırması sağlanacaktır.

 • Yönetimin Gözden Geçirmesi

  Kuruluş içi sisteme ait gerekliliklerin gözden geçirilmesi için düzenlenecek toplantıda sisteme ait varsa tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda düzeltici faaliyet başlatılması ve takibi sağlanacaktır.

 • Belgelendirme Kuruluşuna Müracaat

  Kuruluş yönetimi ile beraber belirlenen TÜRKAK' tan onaylı akredite belgelendirme kuruluşuna müracaat edilecektir.

 • Denetleme

  Akredite belgelendirme kuruluşu yetkililerince yapılacak denetim ile kuruluşun belge alması gerçekleşecektir.

  Sayfa başına dön

İletişim

Danışmanlık Hizmetleri

Yıllık seminer takvimi

Site haritası

RSS

   

HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi dinamik, yeniliklere ve değişimlere açık, 0 hiyerarşi ve ekip ruhuyla çalışan çoğunluğunu konularında uzman eğitmenlerin oluşturduğu entellektüelitesi yüksek ve toplumun her zaman önünde olmayı ve kişisel kalitenin gerçekleştirilmesini hedefleyen bir kurumdur.

Copyright © 1998-2022 HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi. Gösterilen marka ve logo, HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi'nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinin kullanıcıları HERMES Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.