English

Kalite Yönetim Sistem Danışmanlığı

ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi

Bu sistemin amacı; kuruluşların kalite yönetim sistemini günümüz ihtiyaçlarına bağlı olarak ve ürün kalitesini etkileyen her alanda etkin hale getirmektir. Böylelikle, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar, kuruluşun tüm süreci kontrol altında tutulacak ve müşteri ihtiyaç ve beklentileri eksiksiz karşılanacaktır.

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi' nin kuruluşunuzda sağlayacağı faydalardan bazıları;

  Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini sağlamak,
  Kuruluşun kalite sistemini tanımlamak ve bu süreç içerisinde meydana gelen değişiklikleri kontrol altına almak,
  Kalitesizliği önleyici uygulamalara işlerlik kazandırmak,
  Müşterilerden gelen iade oranlarında azalma sağlamak,
  Müşterilerin memnuniyet düzeyinin izlenmesi ve ölçümünü sağlamak,
  Etkin bir yönetim ile kuruluş içi ve dışı iletişimde iyileşme sağlamak,
  Tüm kuruluş çalışanlarının tatminini arttırmak,
  Kuruluş genelinde verimliliği arttırmak,
  Kurumsallık alanında hızlı yol alınmasını sağlamak,
  Ulusal ve uluslar arası pazarlarda rekabette avantaj sağlamak,
  Kamu ihalelerinde yeterlilik avantajı sağlamaktır.

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı kapsamında kuruluşunuzda uygulanacak faaliyetler;

  Mevcut Durum Analizi

Bu aşamada kuruluş yöneticileri ve çalışanlarıyla karşılıklı görüşme yapılacaktır. Kuruluşun bütün personelini kapsayan Görev Tanımları' nın hazırlanmasına imkân verecek personelin nitelikleri ile tespit edilen göreve uygunluk dereceleri araştırılıp kalite ile ilgili olanları da kapsayan görev, yetki ve sorumluluklar belirlenecektir. Bu çalışma esnasında ilgili tüm tarafların görüşleri alınacaktır.

  Kuruluş Kalite Politikası ve Hedeflerinin Belirlenmesi

Çalışanların da görüşleri alınarak üst yönetim ile beraber kuruluşa ait VİZYON, MİSYON, KALİTE POLİTİKASI VE HEDEFLER belirlenecektir. Hedeflerin mümkün olduğunca kuruluşun tamamını kapsaması ve birimlere yönelik olması sağlanacaktır.

  Organizasyonun Yeniden Yapılanması

Bu aşamada kuruluş Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilerle toplantılar yapılacak, kuruluş için en uygun olan Organizasyon Şeması hazırlanacaktır.

  Görev, Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi

Bu aşamada Organizasyon Şeması' nda belirlenen kuruluş üst yönetiminden al birim çalışanlarına kadar bütün personeli kapsayan Görev Tanımları hazırlanacaktır. Personelin nitelikleri ile tespit edilen göreve uygunluk dereceleri araştırılıp kalite yönetim sistemi ile ilgili olanları da kapsayan nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, vekâlet sistemleri gibi değerler belirlenecektir. Bu çalışma esnasında ilgili tüm tarafların görüşleri alınacaktır.

  Prosedür ve Talimatların Belirlenmesi ve Hazırlanması

Kuruluşta yayınlanacak olan prosedürler ve bu prosedürlerin sorumluları belirlenecek ve prosedür oluşturma için gerekli dokümantasyon eğitimi verilecektir. Prosedür sorumluları tarafından hazırlanan taslaklar kontrol edilerek onaylatılarak kuruluşun ilgili birimlerine dağıtılacaktır. Prosedürlere bağlı talimatlar belirlenecek ve görev dağılımı sonrası taslaklar kontrol edilip onaylatılarak yine kuruluşun ilgili birimlerine dağıtılacaktır. Prosedür ve talimatların yayınlanarak yürürlüğe konmasından sonra takibi yapılarak gerekli değişiklikler gerçekleştirilecektir.

  Kalite El Kitabı' nın Hazırlanması

Dokümante edilen prosedürlere göre kuruluşa ait bir Kalite El Kitabı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

  Destek Dokümanların Hazırlanması

Kalite El Kitabı, Prosedür ve Talimatlar' a destek olacak çizelge, form, tablo, şema, vs. gibi dokümanlar birim sorumluları ile birlikte hazırlanacaktır.

  Kayıtların Tutulması

Kuruluşta yer alan birimlerde tutulan kayıtlar ve veriler toplanarak analiz edilecek, düzeltici ve önleyici faaliyet amacıyla kullanılacaktır.

  Hizmet Teklifi' nde Belirlenen Eğitim Programında Yer Alan Eğitimlerin Verilmesi

Hizmet Teklifi' den kuruluş yöneticileri ile belirlenen eğitim programında yer alan eğitimler kuruluşun tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde planlanmış olup, kuruluş yerinde ve kuruluşa özel olarak verilecektir.

  Ölçme, Analiz ve İyileştirme

Kuruluş içinde kurularak uygulamaya geçilen kalite sisteminden toplanan veriler analiz edilerek, verimlilik artışı ve sürekli iyileştirme amaçlı olarak kullanılacaktır. Müşteri ve çalışan memnuniyeti anketleri yapılacak, sonuçları analiz edilecek ve yeni hedefler konarak iyileştirilmeleri sağlanacaktır.

  İç Denetim ve Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi

Kuruluşun tüm birimleri iç denetim usullerine göre tetkik edilecek ve eksiklikler tespit edildikten sonra takip tetkikleri ile bunların giderilip giderilmediği kontrol edilecektir.

  Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

İç denetim ve takip denetimleri sonucunda ve / veya genel faaliyetler esnasında karşılaşılan olumsuz durumları giderecek düzeltici ve önleyici faaliyetler tespit edilerek sisteme işlerlik kazandırması sağlanacaktır.

  Yönetimin Gözden Geçirmesi

Kuruluş içi sisteme ait gerekliliklerin gözden geçirilmesi için düzenlenecek toplantıda sisteme ait varsa tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda düzeltici faaliyet başlatılması ve takibi sağlanacaktır.

  Belgelendirme Kuruluşuna Müracaat

Kuruluş yönetimi ile beraber belirlenen TÜRKAK' tan onaylı akredite belgelendirme kuruluşuna müracaat edilecektir.

  Denetleme

Akredite belgelendirme kuruluşu yetkililerince yapılacak denetim ile kuruluşun belge alması gerçekleşecektir.

  Sayfa başına dön

İletişim

Danışmanlık Hizmetleri

Yıllık seminer takvimi

Site haritası

RSS

   

HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi dinamik, yeniliklere ve değişimlere açık, 0 hiyerarşi ve ekip ruhuyla çalışan çoğunluğunu konularında uzman eğitmenlerin oluşturduğu entellektüelitesi yüksek ve toplumun her zaman önünde olmayı ve kişisel kalitenin gerçekleştirilmesini hedefleyen bir kurumdur.

Copyright © 1998-2022 HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi. Gösterilen marka ve logo, HERMES Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi'nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu internet sitesinin kullanıcıları HERMES Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılırlar.